Privacy Verklaring Coverz Consultancy B.V. | COVERZ consultancy
15690
page-template-default,page,page-id-15690,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Privacy Verklaring Coverz Consultancy B.V.

Dit is de privacyverklaring van Coverz Consultancy B.V. , hierna ook wel Coverz genoemd. Zoals elk ander bedrijf vraagt ook COVERZ c.s. gegevens van u. Zoals bijvoorbeeld adres gegevens of betalingsgegevens. Dan vraagt u zich wellicht af wat er met deze gegevens gebeurt. In deze verklaring informeren wij u over het gebruik van deze gegevens door Coverz.

Wij maken in deze verklaring onderscheid tussen de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens bij de uitvoering van de verzuimbegeleiding en de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website.

 

1               Persoonsgegevens en verzuimbegeleiding.

 

Waarom heeft Coverz een privacyreglement?

Om u en de organisatie waar u voor werkt goed te kunnen ondersteunen, hebben medewerkers van Coverz gegevens nodig. Coverz  draagt ervoor zorg dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.

Coverz houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, de dienstverleningsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte (wettelijke) vereisten.

Deze gegevens zijn natuurlijk van vertrouwelijke aard. Coverz ziet er dan ook strikt op toe dat uw gegevens worden beschermd en dat alleen bevoegde personen uw gegevens kunnen inzien. In onze privacyverklaring staat wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens verwerken, hoe wij ze bewaren en hoe lang ze bewaard worden.

 

Welke gegevens worden door Coverz bijgehouden?

Coverz  beschikt over gegevens van elke werkgever die klant is bij Coverz. Daarnaast beschikt Coverz over  gegevens van elke verzuimende werknemer die in dienst is van deze werkgever. Dit kan dus ook voor uw gegevens gelden.

Er kan een onderverdeling worden gemaakt in drie typen gegevens:

  • Gegevens van aangesloten werkgevers zoals naam van de organisatie, adresgegevens, branche en contractnummer;
  • Gegevens over de (verzuimende) werknemer zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum;
  • Vertrouwelijke gegevens zoals ziekmelding(en), medische gegevens van spreekuurcontacten en uitslagen van keuringen.

Het kan ook voorkomen dat er persoonlijke gegevens zijn opgenomen die afkomstig zijn van de huisarts of specialist, maar dit is alleen het geval als u toestemming hebt verleend aan de bedrijfsarts om de gegevens aan

te verstrekken. Een door de bedrijfsarts aangewezen administratieve ondersteuner, zorgt dat de medische gegevens in uw medische dossier opgeslagen worden. Hij/zij zal uitsluitend de medische gegevens administratief verwerken. Verder zijn de medische gegevens uitsluitend inzichtelijk voor de bedrijfsarts. De adviseurs bij Coverz kunnen de medische informatie niet inzien.

Coverz  zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Daarnaast beschikt Coverz over gegevens van haar eigen werknemers die bij haar in dienst  zijn.

 

Op welke grondslagen (‘rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegeven gebaseerd?

Coverz gebruikt uw gegevens op basis van de volgende grondslagen:

  • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben of waarbij u partij bent.
  • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
  • De gegeven zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang of dat van een ander. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld invulling geven aan verplichtingen zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

 

Hoe worden uw gegevens door Coverz bewaard?

Veel van uw gegevens, waaronder bijvoorbeeld aantekeningen van (bedrijfs)artsen, worden

veilig bewaard in onze eigen digitale administratie en/of verzuimsysteem met een afgescheiden deel dat alleen toegankelijk is voor uw (bedrijfs)arts.

Dit zorgt ervoor dat wij snel informatie kunnen opzoeken of aanpassen. Het verzuimsysteem is alleen toegankelijk voor bepaalde medewerkers van Coverz. Zij hebben een persoonlijke autorisatie nodig om

die onderdelen van een dossier te kunnen inzien waarvoor zij geautoriseerd zijn.

Het verzuimsysteem kan tot bepaalde hoogte gekoppeld zijn aan andere systemen,

bijvoorbeeld voor administratieve zaken zoals het doorgeven van de ziekmelding vanuit uw

werkgever aan Coverz. Er is echter géén koppeling met het medische deel van het systeem.

 

Het kan voorkomen dat er gegevens over u of uw werkgever op papier staan. Deze

gegevens worden door Coverz bewaard in een gesloten, beveiligd archief.

 

Welke medewerkers van Coverz kunnen uw gegevens inzien?

Niet iedere medewerker van Coverz mag uw gegevens inzien. Uw bedrijfsarts (en zijn of

haar waarnemer tijdens afwezigheid) mag uw medische gegevens inzien. Hij of zij is ook

degene die deze gegevens tijdens een spreekuur vastlegt. Daarnaast kunnen andere

medewerkers die werken onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts, zoals de

consultant verzuim, bepaalde gegevens van u inzien. Tijdens het contact met u

verzamelen zij gegevens over bijvoorbeeld uw ziekmelding. Daardoor kan de bedrijfsarts zijn

of haar werk beter doen. Ook heeft de praktijkondersteuner van de bedrijfsarts beperkt toegang tot uw

gegevens voor bijvoorbeeld de administratieve verwerking van spreekuren.

Het kan voorkomen dat de bedrijfsarts of werkgever deskundigen inschakelt zoals een

arbeidsdeskundige. In een dergelijk geval kan de informatie die de arbeidsdeskundige nodig

heeft voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden met hem/haar gedeeld worden, mits

u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Andere medewerkers van Coverz mogen uw gegevens niet inzien.

 

Worden uw gegevens aan uw werkgever verstrekt?

Voor het verstrekken van uw gegevens aan uw werkgever gelden strikte regels. Aan uw

werkgever kan slechts beperkt informatie worden verstrekt. Uw werkgever krijgt bijvoorbeeld

een terugkoppeling van een spreekuur waar geen medische informatie in wordt vermeld.

Het gaat slechts om die gegevens die de werkgever nodig heeft om de re-integratie te

kunnen vormgeven, zoals de conclusies van de bedrijfsarts over uw mogelijkheden om uw

werk te hervatten en de begeleidingsafspraken die met u worden gemaakt.

Daarnaast krijgt uw werkgever algemene informatie over het verzuim binnen de organisatie.

Hieruit valt niet te herleiden wat de reden is van het verzuim van een individuele werknemer.

Uit de gegevens is bijvoorbeeld wel af te lezen hoeveel dagen er in totaal in een bepaalde

periode werd verzuimd door alle werknemers bij elkaar

 

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Coverz  te verzoeken om inzage en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Ook bestaat het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

 

Hoe en hoe lang worden de gegevens bewaard?

Coverz treft  passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van u adequaat beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Coverz zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Kunt u zelf gegevens uit uw eigen medisch dossier inzien?

Natuurlijk kunt u uw eigen gegevens inzien. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij

Coverz. Indien u uw gegevens komt afhalen, dient u zich te legitimeren. Indien wij u de

gegevens toezenden, doen wij dat per aangetekende post.

U kunt alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen uw

privacy, maar natuurlijk ook die van anderen.

 

Wijzigingen

Coverz behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Mocht u vragen hebben over ons privacy verklaring, neem dan contact op met ons.

COVERZ consultancy BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken https://coverzconsultancy.nl/no-cookies.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

2               Persoonsgegevens en het beheer van onze website.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): coverzconsultancy.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): COVERZ consultancy BV, gevestigd Beemdstraat 27C, 5653 MA te Eindhoven, kvk-nummer 57040605

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Wij zullen deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door coverzconsultancy.nl en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@coverzconsultancy.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@coverzconsultancy.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

Google Analytics geanonymiseerd (analytische cookies)

Google Analytics (analytische cookie) ​​​​​​

Clicky

Hotjar

Facebook (tracking cookie)

Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@coverzconsultancy.nl verwijs in uw mail a.u.b naar het Privacy Regelement zodat wij direct doorverwijzen naar de correcte medewerker binnen onze organisatie.

 

.