Algemene voorwaarden COVERZ consultancy B.V.
15698
page-template-default,page,page-id-15698,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden COVERZ consultancy B.V.

Artikel 1 Definities

 1. COVERZ: COVERZ consultancy B.V., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57040605.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van COVERZ.
 3. Diensten: alle door COVERZ te leveren en/of geleverde diensten.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van COVERZ, danwel met wie COVERZ een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst terzake door COVERZ te leveren en/of geleverde Diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij COVERZ Diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever aanbiedt en/of levert, ook indien deze Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en dergelijke voorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst.
 3. Inschakeling door COVERZ van derden laat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door COVERZ gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. COVERZ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De verrichtingen en dienstverlening van COVERZ zijn onderhavig aan omzetbelasting.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is COVERZ daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij COVERZ anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht COVERZ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. COVERZ raakt pas gebonden aan aanbiedingen, toezeggingen, wijzigingen en of aanvullingen op bestaande Overeenkomsten, nadat en voor zover zulks door partijen schriftelijk is overeengekomen.
 7. Iedere nieuwe offerte dan wel daaraan verbonden voorwaarden treedt in de plaats van eventueel daaraan voorafgaande offertes.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van de offerte van COVERZ door Opdrachtgever, dan wel door het rechtsgeldig ondertekenen van een door COVERZ opgestelde (concept)overeenkomst. In het geval dat de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van de offerte van COVERZ komt een Overeenkomst pas dan tot stand op het moment dat COVERZ schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van COVERZ binden COVERZ niet dan nadat en voorzover zij door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van COVERZ schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Tarieven en betaling

 1. Alle tarieven zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle tarieven zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
 3. COVERZ is gerechtigd jaarlijks de tarieven voor haar Diensten te indexeren conform het prijsindexcijfer voor commerciële dienstverlening zoals door het CBS in het jaar voorafgaand aan de tariefsverhoging is gepubliceerd.
 4. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever na vervaldatum van de factuur, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.
 6. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.

Artikel 6 Leveringstermijnen

 1. Alle door COVERZ genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan COVERZ bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.
 2. COVERZ is niet gebonden aan termijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtgever en COVERZ zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 3. Een enkele overschrijding van termijnen kan niet beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 7 Geheimhouding en privacy

 1. COVERZ verplicht zich de door of namens de Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken en/of niet gelieerd zijn aan COVERZ, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
 2. De Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COVERZ aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van COVERZ.
 3. COVERZ zorgt ervoor dat de (persoons)gegevens na beëindiging van de overeenkomst desgevraagd vernietigd worden. Op verzoek van de Opdrachtgever toont COVERZ aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.
 4. COVERZ leeft alle toepasselijke privacywetgeving na en verbindt zich voldoende (technische) maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle (persoons)gegevens waarvan COVERZ uit hoofde van de Overeenkomst kennisneemt. Voor de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens verwijst COVERZ, indien van toepassing, naar de separate verwerkersovereenkomst.
 5. Op de dienstverlening van COVERZ is de meest recente versie van COVERZ’s Privacyverklaring van toepassing, welke verklaring op eerste verzoek van de Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.
 6. COVERZ zal de in dit artikel vastgelegde ge- en verboden opleggen aan eventueel door haar ingeschakelde derden en/of vervangers.

Artikel 8 Uitvoering Diensten

 1. COVERZ is bij het uitvoeren van de Diensten geheel zelfstandig. Zij richt de dienstverlening naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever in. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde resultaat van de Opdracht.
 2. COVERZ zal de Diensten op een professionele wijze overeenkomstig de meest geschikte procedures en conform alle van toepassing zijnde wetten, regelingen, protocollen en vereisten (doen) uitvoeren.
 3. COVERZ garandeert dat zij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam personeel inzet om de Diensten uit te voeren en garandeert voorts dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de beroepseisen ten aanzien (bij)scholing, opleiding, deskundigheid, etc.
 4. Het staat COVERZ vrij de (senior) verzuimadviseurs en overig personeel te vervangen door één of meer andere perso(o)n(en), mits deze over de ter zake vereiste kwalificaties beschik(t)(ken). COVERZ meldt voorafgaand aan een eventuele vervanging aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden uitvoer(en)(t). Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties.
 5. COVERZ is gerechtigd om ten behoeve van de adequate uitvoering van de overeengekomen Diensten medische informatie in te winnen en/of experts in te schakelen. COVERZ zal hiertoe overgaan indien dit naar haar mening noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Voor zover over het inschakelen van experts, zoals onder andere de bedrijfsarts, tussen partijen niet reeds afspraken zijn gemaakt, zal COVERZ onverwijld aan Opdrachtgever schriftelijk opgave doen over de aard en de kosten van deze extra Diensten.
 6. COVERZ spant zich in de Diensten in een zo kort mogelijk tijdsbestek tegen de best mogelijke resultaten te realiseren.

Artikel 9 Wijzigingen en meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. COVERZ zal Opdrachtgever daaromtrent in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken zal COVERZ Opdrachtgever van tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed en zullen partijen hierover separate afspraken maken.

Artikel 10 Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen COVERZ en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een in de Overeenkomst schriftelijk vastgelegde bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden die op projectbasis worden verricht, duurt de Overeenkomst voort totdat de werkzaamheden zijn afgerond.
 3. De Overeenkomst kan schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden zonder opgaaf van redenen door elke partij worden opgezegd.
 4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever COVERZ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. COVERZ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. COVERZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag COVERZ respectievelijk Opdrachtgever een Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
 • één der partijen in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde  van een Overeenkomst;
 • de nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting uit hoofde van een Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt;
 • één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;
 • één der partijen een beroep doet op overmacht als bedoeld in de artikel 11 de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vast staat  dat deze langer dan drie maanden zal duren.
 1. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij COVERZ ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die COVERZ vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van COVERZ op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien COVERZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 3. Indien COVERZ tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is COVERZ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 11 Overmacht

 1. COVERZ is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van de Overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van COVERZ behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.
 2. Van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever mededeling worden gedaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien COVERZ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. COVERZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat COVERZ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. COVERZ is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of haar werknemer(s) door COVERZ mondeling of schriftelijke verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd of de verstrekte adviezen volledig naast zich heeft neergelegd.
 4. COVERZ is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen, die niet aan COVERZ kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid, die de naleving van de Overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van COVERZ behoort te komen.
 5. COVERZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte, schade als gevolg van premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van COVERZ ter zake van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van COVERZ wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal de hoogte van de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte facturen over de voorgaande 6 maanden. De in dit lid bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid.

Artikel 13 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart COVERZ voor eventuele aanspraken van derden, die stellen schade lijden vanwege door COVERZ ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte Diensten.
 2. Indien COVERZ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden COVERZ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig en/of niet rechtsgeldig zijn, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig en/of niet rechtsgeldig zijn in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, met dien verstande dat de strekking van Algemene Voorwaarden en de betreffende Overeenkomst behouden blijft.
 2. Wanneer zich bij de uitvoering van een Overeenkomst omstandigheden voordoen waarin de Overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten een oplossing te vinden welke past in de geest van de Overeenkomst en naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van partijen zoveel mogelijk recht doet.
 3. De Overeenkomst, inclusief deze daarop van toepassing zijn Algemene Voorwaarden, is een volledige weergave van alle rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en/of gedragingen van partijen.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Voorwaarden en alle onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Voorwaarden en onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

.