Algemene voorwaarden COVERZ consultancy B.V.
15698
page-template-default,page,page-id-15698,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden COVERZ consultancy B.V.

Artikel 1 Definities

 1. COVERZ: COVERZ consultancy B.V., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in  het handelsregister onder nummer 57040605.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van COVERZ.
 3. Diensten: alle door COVERZ verrichte of te verrichten diensten.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die  Diensten  afneemt van COVERZ, danwel met  wie  COVERZ een  Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst terzake door COVERZ geleverde Diensten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij COVERZ Diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.
 3. Inschakeling door COVERZ van derden laat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. COVERZ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De verrichtingen en dienstverlening van COVERZ is  onderhavig  aan omzetbelasting.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is COVERZ daaraan  niet gebonden. De Overeenkomst komt dan  niet overeenkomstig deze  afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij COVERZ anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht COVERZ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. COVERZ mag pas gebonden worden aan aanbiedingen, toezeggingen, wijzigingen en of aanvullingen op bestaande overeenkomsten en prijslijsten, nadat en  voor  zover de desbetreffende stukken schriftelijk door de COVERZ zijn bevestigd.
 7. Iedere nieuwe offerte dan wel daaraan verbonden voorwaarden treedt in plaats van eventueel daaraan voorafgaande offertes

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover COVERZ een order van Opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt middels orderbevestiging of door COVERZ uitvoering aan een order wordt gegeven.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van COVERZ binden COVERZ niet dan nadat en voorzover zij door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van COVERZ schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5 Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
 3. COVERZ is in alle gevallen gerechtigd om de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te  passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de Overeenkomst, zullen worden geleverd op een  tijdstip dat  tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 4. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met  een door  COVERZ kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 5.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het artikel bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen  de  in  de  kennisgeving van COVERZ genoemde datum waarop de prijs- of  tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.
 5. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan  ook,  behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever na vervaldatum van de factuur, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.
 7. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.

 

Artikel 6 Leveringstermijnen

 1. Alle door COVERZ genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan COVERZ bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.
 2. COVERZ is niet gebonden aan termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtgever en COVERZ zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 3. Een enkele overschrijding van termijnen kan niet beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 7 Geheimhouding m.b.t.(persoonsgegevens/informatie van de opdrachtgever).

 1. COVERZ is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken en/of niet gelieerd zijn aan COVERZ, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
 2. COVERZ legt haar betrokken werknemers en betrokken derden dezelfde verplichtingen op.
 3. De Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COVERZ aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van COVERZ.
 4. COVERZ zorgt ervoor dat de (persoons)gegevens na beëindiging van de overeenkomst desgevraagd vernietigd worden. Op verzoek van de Opdrachtgever toont COVERZ aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

 

Artikel 8 Privacy

 1. COVERZ voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. Voor de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens verwijst COVERZ, indien van toepassing, naar de separate bewerkingsovereenkomst.
 2. Op de dienstverlening van COVERZ is het Privacyreglement van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van de Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.

 

Artikel 9 Uitvoering Diensten

 1. COVERZ zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te  voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden verricht, is COVERZ gerechtigd de uitvoering van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is COVERZ gehouden bij de uitvoering van de Diensten tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. COVERZ is niet verplicht aanwijzingen op  te  volgen  die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden aan COVERZ worden vergoed.
 4. Indien de Diensten door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, zal COVERZ steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer  andere  personen met dezelfde kwalificaties.
 5. COVERZ is gerechtigd om ten behoeve van de adequate uitvoering van de overeengekomen Diensten bijvoorbeeld medische informatie in te winnen of experts in te schakelen. COVERZ zal hiertoe overgaan indien het naar  haar mening noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst. COVERZ zal onverwijld aan Opdrachtgever schriftelijk opgave doen over de aard en de kosten van deze extra Diensten.

 

Artikel 10 Wijzigingen en meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. COVERZ zal Opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien voor de werkzaamheden een vaste  prijs is afgesproken zal COVERZ Opdrachtgever van tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

 

Artikel 11 Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen COVERZ en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een in de Overeenkomst schriftelijk vastgelegde bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk  en  schriftelijk  anders overeenkomen.
 2. De Overeenkomst kan schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden door elke partij worden beëindigd.
 3. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden die op projectbasis worden verricht, duurt de Overeenkomst voort totdat de werkzaamheden zijn afgerond.
 4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering  van  bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever COVERZ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. COVERZ dient daarbij  een   redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. COVERZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag COVERZ respectievelijk Opdrachtgever een Overeenkomst door  een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
 7. één der partijen in verzuim is met de nakoming van een verplichting u it hoofde  van een Overeenkomst;
 8. de nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting uit hoofde van een Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt;
 9. één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan ni et voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;
 10. één der partijen een beroep doet op overmacht als bedoeld in de artikel 11 de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vast staat  dat deze langer dan drie maanden zal duren.
 11. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen  voorwerp  van ongedaanmaking zijn, tenzij COVERZ ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die COVERZ vóór  de ontbinding heeft gefactureerd in verband  met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin  bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 12. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van COVERZ op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien COVERZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 13. Indien COVERZ tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei  wijze
 14. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is COVERZ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van COVERZ.
 2. Van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, onverwijld schriftelijk aan wederpartij mededeling worden gedaan.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien COVERZ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. COVERZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat COVERZ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien COVERZ aansprakelijk mocht zijn voor  enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van COVERZ beperkt tot maximaal tweemaal de  factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van COVERZ is in ieder geval steeds beperkt tot  het bedrag  der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. COVERZ is niet aansprakelijk voor zover schade die voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of een werknemer door COVERZ  mondeling  of  schriftelijke verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd of de verstrekte adviezen volledig naast zich heeft neergelegd.
 6. COVERZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. COVERZ is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen, die niet aan COVERZ kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid, die de naleving van de  Overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van COVERZ behoort te komen.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijk e kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van COVERZ aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan COVERZ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. COVERZ is nimmer  aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid  gelden  niet  indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van COVERZ of haar ondergeschikten.

 

Artikel 14 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart COVERZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan COVERZ toerekenbaar is.
 2. Indien COVERZ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden COVERZ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,  dan is COVERZ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf  daartoe  over  te  Alle kosten en schade aan de zijde van COVERZ en derden daardoor ontstaan,  komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nog van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, in overleg treden teneinde een vervangende  regeling te treffen, met  dien  verstande dat de strekking van Algemene Voorwaarden ende betreffende Overeenkomst behouden blijft.
 2. Wanneer zich bij de uitvoering van een Overeenkomst omstandigheden voordoen waarin de Overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk  overleg  trachten een oplossing te vinden welke past in de geest van de Overeenkomst en naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van partijen zoveel mogelijk recht doet.
 3. De Overeenkomst, inclusief de daarop van  toepassing zijn Algemene Voorwaarden  is een volledige weergave van alle rechten en  verplichtingen van  partijen en  treedt  in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en/of gedragingen van partijen.
 4. COVERZ is te allen tijde bevoegd werkzaamheden uit te besteden aan derden, danwel leveringen te laten verrichten door derden.

 

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Voorwaarden en alle onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Voorwaarden en onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

 

.